Stor interesse for leverandørseminar

Rundt 60 entreprenører og andre interesserte møtte opp på leverandørseminar for å høre om de store infrastrukturprosjektene som planlegges i Oslo de nærmeste årene. Bymiljøetaten lyser den nærmeste tiden ut flere store anbud i størrelsesorden 200 millioner kroner og oppover. Oslo kommune skal som kjent ruste opp flere gater og byrom. Et av tiltakene vil være å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau oppgraderes.

Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten presenterte fem store prosjekter som skal gjennomføre de neste årene. Prosjektene er en del av Trikkeprogrammet (se fakta om Trikkeprogrammet nederst på denne siden).

Les mer om prosjektene her: https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/fremtidens-byreise/

Krav om seriøst arbeidsliv

Rønneberg redegjorde også for Oslo kommunes krav i kontrakter for å sikre et seriøst arbeidsliv, nemlig Oslomodellen. Standardkravene innebærer blant annet at entreprenøren skal bruke fast ansatte medarbeidere (minst 80 prosent stilling) og de ansatte skal ha tarifflønn mellom oppdragene. Det skal brukes faglærte håndverkere og gis plass til minst 10 prosent lærlinger. Kun et ledd med underentreprenører er tillatt og det stilles språkkrav til nøkkelpersonell hos entreprenørene. Videre skal arbeiderne være registrerte og oppdragsgiver skal ha fullt innsyn hos entreprenøren for å sikre seg at kravene oppfylles.

Ambisiøse klimamål

Siv Rønneberg redegjorde for den ambisiøse klimastrategien til Oslo kommune som sier at Oslo innen 2020 skal ha redusert klimagassutslippene med 50 prosent. Innen 2030 skal reduksjonen være 95 prosent, sammenlignet med 1990-nivå.
– En vesentlig del av denne reduksjonen må tas innen bygg og anlegg, sa Siv Rønneberg og viste til at 61 prosent av klimagassutslippene i Oslo er fra transport, 15 prosent fra lastebiler og 30 prosent fra anleggsmaskiner.

Du kan se hele presentasjonen fra seminaret ved å klikke her.

Dette er trikkeprogrammet

Trikkeprogrammet består av tre delprosjekter

  • Innkjøp av nye trikker
  • Utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet
  • Oppgradering av gater, byrom og trikkeskinner

– Gjennomføres i tett samarbeid mellom Sporveien, Ruter, Bymiljøetaten og Oslo Vognselskap.
– Bymiljøetaten er byggherre for de største infrastrukturprosjektene.
– Vann- og avløpsetaten deltar i flere av de store prosjektene.
– Sporveien leder Trikkeprogrammet.

Del dette:

Facebook-kommentarer