Enkle tips til trygg og riktig vedfyring

Vedfyring er, i tillegg til trafikk, en viktig kilde til lokal luftforurensning av svevestøv i Oslo, og kan på kalde vinterdager bidra mer enn trafikken til konsentrasjonene.* Svevestøv kan føre til negative helseeffekter, og det er ønskelig at konsentrasjonene er så lave som mulig. Ved å fyre riktig sørger du for at utslippene av partikler blir lavere og du bidrar dermed til bedre lokal luftkvalitet, bedre inneklima hos deg selv, og også bedre brannsikkerhet.

Enkle tips til trygg og riktig fyring:

 • Bruk alltid tørr ved.
  • Gamle juletrær, avfall og byggematerialer skal aldri i peisen. Dette gir mye røyk med farlige gasser. Ferske materialer som juletrær har også mer enn 20 prosent fuktighet, og er derfor ikke egnet til å bruke som fyringsmateriale.
  • Bygg bålet lagvis.
  • Bruk to-tre tennbriketter, og tenn fra toppen.
 • Å tenne fra toppen gir renere forbrenning – uansett om du har ny eller gammel ovn.
 • Ikke bruk papir nå du skal tenne opp. Dette forurenser, og kan gi stikkflammer som kan antenne eventuell beksot i pipa.
 • Sørg for å ha i nok ved, slik at du får et godt bål og god temperatur i starten.
 • Ha god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
  • Juster ventilene, så du får nok luft inn og rolige flammer i ildstedet – ikke bare røyk.
  • Du bør skru av vifte på kjøkken og bad for å få nok luft inn.
 • Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
 • La bålet brenne ut, ikke kvel flammene ved å stenge ventilene.
  • Da vil bålet ulme videre og utvikle røyk. Dette kan gi bek i pipa og seinere føre til pipebrann.
 • Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen.

*(Det hender at det i Oslo blir høyt forurensningsnivå både på grunn av nitrogendioksid (NO2) og på grunn av svevestøv de samme dagene. Riktig fyring kan redusere utslippene av svevestøv, men vil ikke ha innvirkning på konsentrasjonen av NO2 da denne gassen kommer fra eksos, og da i størst grad fra dieselbiler.)

tips til riktig fyring

Tegn på at du fyrer feil:

Har du blank sot (beksot) i ildstedet ditt? Beksot er et tydelig tegn på at du fyrer feil, og kan føre til pipebrann over tid. Gå gjennom sjekklista og juster fyringsvanene dine!

Støtteordning for utskiftning av gamle ikke-rentbrennende vedovner

Vi oppfordrer til å skifte ut eldre, ikke-rentbrennende ildsteder. Gamle, ikke-rentbrennende vedovner utgjør et forurensningsproblem fordi de slipper ut helseskadelig svevestøv både i og utenfor boligen. Derfor har Oslo kommunes Klima- og energifond en egen tilskuddsordning som Oslo-borgere kan søke på. Ovnen må være ikke-rentbrennende, og eldre enn fra 1998. Bor man innenfor Ring 3, kan man få opptil 6.000,- kroner i støtte per utskiftning, og 1.500,- kr om du bor utenfor Ring 3. Det er innenfor Ring 3 at problemet med luftforurensning er størst.

Det skal være enkelt å søke, og fondet har derfor digitalisert søknadsprosessen. Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

 

luftforurensning fra vedfyring kan gi helseplager

Fakta om svevestøv og luftkvalitet

Svevestøv (PM10 og PM2,5) består av partikler som holder seg svevende i luften en viss tid og som er så små at de kommer inn i luftveiene. Disse kan komme fra ulike kilder, blant annet trafikk (veistøv og eksospartikler) og vedfyring. I Oslo er partikler fra vedfyring en av hovedkildene til PM2,5.

Forurensningsforskriftens kap. 7 setter grenseverdier for svevestøv. Disse overholdes stort sett i Oslo, men det er fare for at de kan bli brutt ved noen målestasjoner enkelte år om det ikke gjennomføres ekstra tiltak mot svevestøv. I tillegg kan svevestøv gi negative helseeffekter ved lavere konsentrasjon enn grenseverdiene og det er derfor ønskelig å holde konsentrasjonene så lave som mulig. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har satt luftkvalitetskriterier som er strengere enn grenseverdiene.

I vinterhalvåret utarbeider Bymiljøetaten daglige varsler om luftforurensning i Oslo. Til dette brukes nasjonale varslingsklasser med tilhørende beskrivelse av helseeffekter og helseråd. På kalde vinterdager kan svevestøv fra vedfyring føre til luftforurensningsnivå som tilsvarer varslingsklassen «Høyt» (rødt), spesielt sent på kvelden. Helserådet til denne klassen innebærer at barn med luftveislidelser og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og unngå å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Luftkvalitet.info (lenke) kan du følge med på målinger og finne mer informasjon.

Del dette: