Kart med illustrasjon over anleggsområdet i fase 1b del 2

Kart med illustrasjon over anleggsområdet i fase 1b del 2

Slik berøres du av anleggsarbeidet

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate startet for fullt 25. februar 2019. Området hvor arbeider utføres er inngjerdet. Arbeidene i fase 1a er ferdige, og fase 1b startet tirsdag 7. mai.

I fase 1b foregår arbeidene i hovedsak på østsiden, fra midt i gata (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygningene. Arbeidene vil foregå i området mellom Nordre gate og Sofienberggata i sør til området mellom Helgesens gate og Seilduksgata i nord. I tillegg starter jobben med å legge fortau langs Olaf Ryes plass på vestsiden.

Klikk her for åpne kart med illustrasjon over fase 1, midtre del.

Krysset i Helgesens gate stenges

Før arbeidene kan fortsette nordover fra Helgesens gate mot Seilduksgata må krysset over Thorvald Meyers gate i Helgesens gate stenges for all trafikk. Vi er opptatt av at fremkommeligheten er så god som det lar seg gjøre, så krysningen i Sofienberggata vil åpnes før både kjørende og gående før krysset i Helgesens gate stenges for trafikk. Krysset i Grüners gate vil være åpent for gående.

Planlagt åpning av kryss i Sofienberggata er tirsdag 11. juni. Krysning i Helgesens gate vil stenges så snart krysset i Sofienberggata er åpnet for å kunne fortsette arbeidene nordover. Merk at det kan komme forandringer på tidspunkt. Det er gjerder og skilter i gata som er gjeldene. Skilter settes opp før endringen trer i kraft.

Klikk her for åpne kart med illustrasjon over anleggsområdet i fase 1b (og 1c) del 2.

Arbeidstid

Arbeidene foregår mellom klokken 06.45–19.15 mandag til fredag, og klokka 06.45–18.15 på lørdager. Daglig pause i arbeider er planlagt å være mellom klokken 11.00-11.30 og klokken 16.00-16.30.

Støy

Arbeidene vil påvirke livet i gata selv om vi har tilpasset arbeidene så langt det lar seg gjøre. Entreprenøren vår har også fått dispensasjon til å utføre støyende arbeider. Vi vil varsle berørte når ekstra støybelastede arbeider må utføres. Meld deg gjerne på nyhetsbrev for siste nytt her.

 

Varsel om nattarbeid

Dersom det kommer perioder med nattarbeid vil de som blir berørt  varsles.

Varsel om nattarbeid 2.-16.september

Har du spørsmål? Alle henvendelser rettes til kundesenteret vårt på epost postmottak@bym.oslo.kommune.no eller telefon 23 48 20 30, hverdager klokken 8:00-15:30.

 

Alternativt oppholdssted

Deler av arbeidene som utføres om natten er under kategorien sterk støyende arbeider. Arbeidene vil derfor ha effekt på søvnkvaliteten for enkelte. Vi vil derfor tilby alternativt oppholdssted for naboer som påvirkes så sterkt av støy at det kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Helseattest må fremskaffes.

Naboer med behov kan ta kontakt med oss via postmottak@bym.oslo.kommune.no for å få tilbud om alternativ oppholdssted. Dette må gis beskjed om i god tid før arbeidene starter. Merk eposten med «saksnummer 18/29975». Husk dokumentasjon (helseattest) og oppgi bostedsadresse.

Trikk på enkeltspor i anleggsperioden

I hele anleggsperioden går trikken på ett spor. Det blir ikke trikkestopp på strekningen hvor anleggsarbeidet pågår. Når anleggsarbeidet pågår i fase 1, midtre del, er ikke stoppet ved Olaf Ryes plass i drift, men det åpner igjen når denne delen er ferdig.

Stengt for gjennomkjøring

Anleggsområdet i Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate, som nå er stengt for all biltrafikk, vil bli utvidet nordover til Seilduksgata fra tirsdag morgen 7. mai klokken 07.00. Det vil da være stengt for biltrafikk i Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Seilduksgata ut fase 1, midtre del (estimert senhøsten 2019). I forbindelse med arbeidene må også parkering i flere av sidegatene midlertidig fjernes. Enkelte sidegater er allerede omgjort fra enveis til toveis trafikk. Det kan komme flere endringer. Skilting  vil settes opp  i forkant. Les mer om stengingen her.

Tre faser: midtre, nedre og øvre

Oppgraderingsarbeidene i Thorvald Meyers gate er delt inn i tre hovedfaser:

  • Fase 1 (midtre del)
  • Fase 2 (nedre del)
  • Fase 3 (øvre del)

Videre er hovedfasene delt opp i underfaser, som igjen vil utføres i etapper. Både hovedfasene og underfasene er satt opp for å ivareta trafikkavviklingen til trikken og sikkerheten for alle. Vi må f.eks. legge til rette for at Oslo brann- og redningsetat hele tiden har tilgang til bygningene i området. I tillegg til å vareta sikkerheten, vil faseoppdeling også medføre mindre ulempe for beboere, næringsdrivende og andre brukere av Thorvald Meyers gate.

Fase 1, midtre del

1a. I fase 1a vil arbeidene foregå på vestsiden fra midt i gata (kjøreretning mot sentrum) og ytre del av Olaf Ryes plass mellom Grüners gate i nord til mellom Nordre gate og Sofienberggata i sør. 

1b. I fase 1b vil arbeidene foregå på østsiden fra midt i gata (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Nordre gate og Sofienberggata i sør til mellom Helgesens gate og Seilduksgata i nord. I tillegg starter jobben med å legge fortau langs Olaf Ryes plass på vestsiden. I denne fasen planlegges det også å lage trikkespor på underlag med brostein for å teste ny metode for sporbygging. Testfeltet for denne løsningen vil utføres mellom Helgesens gate og Seilduksgata på vestsiden.

1c. I fase 1c vil arbeidene foregå på vestsiden fra midt i gata (kjøreretning mot sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Nordre gate og Sofienberggata i sør til mellom Helgesens gate og Seilduksgata i nord. I tillegg ferdigstilles trikkeholdeplassen på Olaf Ryes plass. Olaf Ryes holdeplass åpnes for bruk før Schous plass legges midlertidig ned under arbeidene i fase 2.

Klikk her for å åpne kart med illustrasjon over fase 1.

Fase 2, nedre del

2a. I fase 2a planlegger vi at arbeidene foregår på vestsiden fra midt i gata (kjøreretning mot sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Storgata og Søndre gate i sør til mellom Nordre gate og Sofienberggata i nord.

2b. I fase 2b planlegger vi at arbeidene foregår på østsiden fra midt i gata (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Storgata og Søndre gate i sør til mellom Nordre gate og Sofienberggata i nord. Merk! Oppstart av fase 2 må også sees i sammenheng med oppgraderingen i Storgata. For god og sikker fremføring av trikken kan det ikke kjøres for langt på et spor.

Klikk her for å åpne kart med illustrasjon over fase 2.

Fase 3, øvre del

3a. I fase 3a planlegger vi at arbeidene foregår på østsiden fra midt i gata (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Helgesens gate og Seilduksgata i sør til opp mot Øvrefoss i nord. Det vil også utføres arbeider fra Thorvald Meyers gate i svingen fra sentrum inn mot Birkelunden holdeplass. 

3b. I fase 3b planlegger vi at arbeidene foregår på vestsiden fra midt i gata (kjøreretning mot sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Helgesens gate og Seilduksgata i sør til opp mot Øvrefoss i nord. Det vil også utføres arbeider svingen i Schleppegrells gate og opp i Toftes gate.

Klikk her for å åpne kart med illustrasjon over fase 3.

Kan komme endringer

Vær oppmerksom på det kan bli endringer i tidspunkter og planer. Større endringer vil bli varslet så snart de evt. foreligger. Vi kommer med mer informasjon og flere illustrasjoner etter hvert. Vi beklager ulempene arbeidene medfører for deg, og takker for tålmodigheten.

Ansvarlig

Prosjektleder: Linda Mørk.

Se også

Prosjektside om Thorvald Meyers gate

Del dette: