Et skritt nærmere ny gate – Thorvald Meyers gate

(23.4.2018) Byrådet ønsker å opprettholde holdeplassen på Schous plass. Det er en gla’nyhet for mange. Oppgraderingen av gata starter til vinteren og planlegges ferdigstilt i 2020.

– Nå får vi en flott og trivelig kollektivgate gjennom Grünerløkka, og vi beholder trikkeholdeplassen på Schous plass. Dette blir bra for både bydelen og kollektivtrafikken, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. I det opprinnelige reguleringsplanforslag var Schous plass holdeplass lagt ned. Bakgrunnen er hensynet til at det på sikt skal kunne kjøre flere trikker med tettere avganger.

Byrådet har nå behandlet planen og anbefaler den for miljø- samferdselskomiteen og deretter bystyret. Når bystyret har vedtatt planene, sannsynligvis før sommeren, vil Bymiljøetaten legge gateopprustningsprosjektet i Thorvald Meyers gate ut på anbud. – Utpå høsten er planen å ha entreprenør klar og så må vi ha bevilgning fra bystyret slik at vi kan gå i gang med arbeidet, sier prosjektleder Yngve Ruud i Bymiljøetaten. Han regner med oppstart på tidligvinteren.

Tilrettelegges for trikk og fotgjengere

Trikk og fotgjengere skal prioriteres i oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Både gata, trikkeskinner og fortau skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering skal fjernes, slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere. I dag er det ofte problemer knyttet til fremkommelighet for trikken på grunn av feilparkeringer. Det foreslås tre lommer for å håndtere varelevering. I tillegg åpnes det for å tilrettelegge for varelevering fra sidegater gjennom skilting.

– Dette er grønn byutvikling! Nå får Grünerløkkas hovedgate et estetisk løft. Opprusting av gateløpet, bredere fortau og flere benker er gunstig for et enda bedre byliv i hjertet av Løkka, sier Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling og bydelspolitiker på Grünerløkka. Deler av Grüners gate og deler av Sofienberggata foreslås regulert til gågate, men dette ligger ikke inne i prosjektet som skal utføres nå. Det betyr at det er mulig å gjøre om disse områdene til gågate på et senere tidspunkt.

Universell utforming

Trikkeskinnene i Thorvald Meyers gate oppgraderes for å kunne ta i bruk nye trikker i Oslo. Trikkeholdeplassene på Grünerløkka skal også fornyes:
• Olaf Ryes plass holdeplass oppgraderes og flyttes sørover mot midten av kvartalet.
• Schous trikkeholdeplass skal oppgraderes, slik at den blir universelt utformet.

Sykkel

I planforslaget ligger over hundre sykkelparkeringsplasser. Disse foreslås anlagt ved møbleringssoner i den nordøstlige del av Olaf Ryes plass og i sørvestlige del av Birkelunden. Det er ikke meningen at det skal sykles i Thorvald Meyers gate. Markveien er sykkelgaten.

Samarbeid med næringsdrivende

Bymiljøetaten har egen nabokontakt for prosjektet, og etaten har også en samarbeidsgruppe med næringsdrivende og gårdeiere. Gruppa hjelper Bymiljøetaten med å planlegge anleggssperioden, slik at den skal bli minst mulig smertefull for de næringsdrivende.
– Det er ikke til å stikke under en stol at arbeidet i Thorvald Meyers gate blir krevende. Det blir redusert fremkommelighet og støyende arbeider, men vi har som mål å gjøre arbeidet på kortest mulig tid og på en smidig måte, sier prosjektleder Yngve Ruud. Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skal etter planen stå ferdig i 2020.

Fakta:

• Thorvald Meyers gate prioriteres for trikk og fotgjengere og stenges for gjennomfartstrafikk.
• Det er planlagt at fortauene oppgraderes med natursteinsdekke, med smågatestein innerst mot veggen.
• Gata får nye og flere benker. Søppelkassene blir flere og større.
• Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet av Riksantikvaren. Strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata.
• I den midtre delen av gata blir fortauet bredere på begge sider, men det er særlig den østre siden som får brede, fine fortau med plass til sykkelparkering, varelevering, benker og muligheter for uteservering.
• Fra Olaf Ryes plass til Korsgata blir det ikke bredere fortau, men nytt gatedekke. Fra Søndre gate og opp til Korsgata kommer det sykkelparkering, vareleveringslomme og noe bredere fortau. Her planlegger vi sitteplasser i tilknytning til trærne.
• Deler av Grüners gate (Markveien-Toftes gate) og deler av Sofienberggata (den delen av gata som ligger ved Olav Ryes plass) er regulert som gågater. Omlegging til gågater ligger ikke inne i prosjektet som utføres nå, men reguleringen gir en mulighet til å legge om til gågater på sikt.
• Avfallsbeholdere blir tilrettelagt for kildesortering.
• Flere steder langs gata vil det bli etablert tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olaf Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som sluker vann og hindrer oversvømmelse.
• Samtidig med opprustningene skal det gjøres oppgraderinger av gamle vannrør.
• Prosjektets visjon er å gjøre Thorvald Meyers gate til et av Oslos mest attraktive byrom for næring, byliv og trikk.
• Anleggsperioden er planlagt fra vinteren 2018 til sommeren 2020.

Prosjektets nettside

Les mer om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Schous holdeplass på Schous plass, som byrådet foreslår opprettholdes.

Del dette: