Viktig å vite når du klipper hekken!

Barn er lave og syns ikke like godt som voksne bak høye busker og hekker. Hvis hekken din skjuler sikten for fotgjengere, syklister, funksjonshemmede og andre trafikanter kan alvorlige ulykker inntreffe. Trær, hekker og busker som får lov å vokse ut i bredden er også trafikkfarlige fordi de presser fotgjengere ut i kjørebanen og også hindrer fremkommeligheten for alle typer kjøretøyer.

God sikt gir tryggere bomiljø

Du som eier (eller bruker) en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt. God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for at barn og funksjonshemmede skal kunne se og bli sett i trafikken. For å oppnå god sikt må du sørge for at vegetasjon ikke vokser utover offentlig vei og fortau og ikke høyere enn 1 meter over kjørebanen. Kjørebanen er den delen av veien som er for kjøretøy; altså veien unntatt fortauet. Vi har laget noen tegninger for å vise hvordan du skal klippe hekken din, men vi har kun illustrert de vanligste eksemplene, så det finnes altså unntak (for eksempel ved andre typer fartsgrenser).

Avkjørsel fra privat eiendom

avkjørsel og sikttrekantDersom eiendommen din har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området som skal ha fri sikt kalles en sikttrekant, og er de skraverte feltene vist på tegningen. Sikttrekanten finner du ved å måle 2,5 meter fra kanten på kjørebanen og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 1 meter over kjørebanen.

 

Hekk

klipphekken hekkDenne tegningen viser to fotgjengere som tvinges ut i veien fordi hekken har vokst utover og sperrer for ferdsel på fortauet.

Klipp i tide

Hekk, busker og trær vokser raskt både i høyden og bredden. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, enten ved at det hindrer fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon eller tvinger trafikantene ut i kjørebanen. Grener og kvister som henger for lavt kan tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy som brøyte- og renovasjonsbiler kan bli hindret i å gjøre jobben sin, og utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid. Derfor er det viktig at du jevnlig og i tide klipper hekk, busker og trær på eiendommen din.

 

Hjørnetomt ved veikryss

klipphekken hjørnetomt ved kryssFor deg som har hjørnetomt skal det være sikt som vist på tegningen under. Du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten i veikrysset. Området som skal ha fri sikt kalles en sikttrekant, og er de skraverte feltene vist på tegningen. Sikttrekanten finner du ved å måle 20 meter fra veikanten og innover sideveien når fartsgrensen er 30 km/t. I hovedveien skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 1 meter over kjørebanen.

 

Trær

klipphekken trærHar du trær på eiendommen din må du sørge for at grener og kvister ikke henger lavere enn minimum 3 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve kjørebanen skal være 4,7 meter.

Husk!

  1. For å oppnå god sikt i veikryss og svinger er det viktig at hekken eller gjerdet ditt ikke er høyere enn 1 meter.
  2. Hekk, busker og trær fra din eiendom ikke må skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg.
  3. Vegetasjon fra din eiendom ikke hindrer trygg ferdsel på fortau, sykkelfelt eller kjørebane.
 

klipphekken husk01klipphekken husk02klipphekken husk03Bymiljøetaten arbeider for at det skal være trafikksikkert og trygt å ferdes i Oslo. Noen av oppgavene vi jobber med er å utbedre skoleveier, anlegge fartshumper og sikre ulykkesbelastede veikryss. Vegetasjonen på privat eiendom er derimot noe vi trenger din hjelp til, og derfor oppfordrer vi deg til å klippe hekk og busker. På denne måten bidrar også du til et trafikksikkert lokalmiljø. Sammen skaper vi en trygg by! Klikk her for å laste ned denne artikkelen i PDF-format.

Del dette: