Spørsmål og svar – Thorvald Meyers gate

Her har vi samlet spørsmål og svar om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Er det spørsmål du savner? Send e-post til: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

1. Hva skal gjøres i Thorvald Meyers gate?

Thorvald Meyers gate skal bli en kollektivgate der trikk og fotgjengere prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Hele Thorvald Meyers gate får granitt på fortauene. I øvre og midtre del utvides fortauene, slik at gata blir tryggere for små og store. I den øvre delen av Thorvald Meyers gate, som er historisk fredet, skal det legges storgatestein i kjørebanen. Fremkommeligheten for trikken skal bli bedre ved at gjennomkjøring for bil og parkering fjernes.

2. Hvor skal Thorvald Meyers gate oppgraderes?

Thorvald Meyers gate fra Sannergata i nord til litt nedenfor Søndre gate i sør. Arbeidet er inndelt i tre hovedfaser: Fase 1 (midtre del) er mellom Nordre gate og Seilduksgata. Fase 2 (nedre del) er mellom Søndre gate og Sofienberggata. Fase 3 (øvre del) er mellom Helgesens gate og Sannergata.

3. Hva er fasene? Hvor lenge skal anleggsarbeidet pågå?

25. februar var det oppstart av byggearbeidene i Thorvald Meyers gate, og arbeidet starter i midtre del ved Olaf Ryes plass. Arbeidet er inndelt i tre hovedfaser: midtre, nedre og øvre. Hver fase er estimert til å ta ca. 6 til 8 måneder. Fase 1 (midtre del) er estimert fra februar 2019 til høst 2019. Fase 2 (nedre del) er estimert fra høst 2019 til vår 2020, og fase 3 (øvre del) er estimert til vår 2020 til høst 2020. Ferdigstillelse av hele gata blir i andre halvdel av 2021. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fremdriften.

4. Hvorfor skal Thorvald Meyers gate oppgraderes?

Oppgraderingen er del av kommunens satsing på nye trikker til Oslo. Målet er at 87 nye trikker skal være i bruk i Oslos gater innen 2024. For å kunne ta i mot de nye trikkene, må trikkeinfrastrukturen oppgraderes. Thorvald Meyers gate er ganske slitt og har et uoversiktlig trafikkbilde. Trikken må ofte stoppe på grunn av feilparkering i trikketraséen, og de smale fortauene (særlig i midtre del) gjør gata utrygg for barnevogner, barn og andre som ferdes på fortauet. I tillegg skal Bymiljøetaten tilrettelegge for mer oppholdsarealer og byliv.

Oppgraderingen i Thorvald Meyers gate må sees i sammenheng med alle nyutviklingsprosjekter på Grünerløkka hvor de tre hovedgatene på Grünerløkka rendyrkes: Markveien som en gang- og sykkelprioritert gate, der biltrafikken reduseres. Thorvald Meyers gate prioriteres for gående og de som reiser med trikken. Toftes gate prioriteres for syklister, biler og bussen.

5. Hva skjer med trikken og holdeplassene?

I hele anleggsperioden kjører trikken på ett spor, ved siden av der arbeidene foregår. Det vil bli noen forsinkelser fordi trikken må vente på kjøresignal siden trikkene i begge retning må dele spor. Trikken må også kjøre saktere i området med pågående arbeider på grunn av sikkerhet. Ei vaktbu for trikken er satt opp ved Grüners gate.

På grunn av sikkerheten vil det bli færre holdeplasser i anleggsperioden. Vi legger altså midlertidig ned holdeplassen der vi jobber. Når vi jobber i midtre del, vil holdeplassen på Olaf Ryes plass være ute av drift. Den åpnes igjen etter 6–8 måneder når midtre del er ferdig. Deretter stenges Schous holdeplass når vi arbeider i nedre del. Også den åpnes igjen etter 6–8 måneder.

6. Hvorfor kjøres ikke buss for trikk i anleggsperioden?

Det er besluttet at det skal være trikk i anleggsperioden, ikke buss. Det er mange reisende i dette området, og det ville vært utfordrende å oppdrive nok busser i Norge til å kunne tilby et tilfredsstillende tilbud.

7. Hva skjer med p-plassene?

Det er bestemt at Thorvald Meyers gate skal prioriteres for fotgjengere og kollektivtrafikken, og alle parkeringsplasser i Thorvald Meyers gate fjernes. Mange er allerede fjernet, og de siste fjernes i forbindelse med anleggsarbeidet.

I forbindelse med arbeidene må også parkering i flere av sidegatene midlertidig fjernes. Dette for å ha best mulig fremkommelighet under arbeidene, som f.eks. plass til varelevering og flyttelass. Det settes opp skilting i god tid før det trer i kraft.

8. Hva skjer med parkene?

Både Olaf Ryes plass og Birkelunden berøres av anleggsarbeidet, men i mindre grad. For å ta vare på de grønne lungene er det bestemt at riggplassen plasseres i Sofienbergparken. I Birkelunden blir det to mindre riggplasser i den sørlige delen, og det skal her anlegges et fordrøyningsmagasin. På Olaf Ryes plass anlegges et fordrøyningsmagasin i den østlige delen ut mot holdeplassen.

9. Hva med tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy?

Sikkerheten er alltid første prioritet i et byggeprosjekt. For å ivareta sikkerheten, har Bymiljøetaten et godt samarbeid med nødetatene. Før oppstart hadde vi flere møter med Brann- og redningsetaten. For alle bygg i gata har vi kartlagt brannvesenets tilkomstmuligheter og oppstillingsplasser. Denne kartleggingen gir føringer for hvordan oppgraderingen utføres. Vi har blant annet lagt til rette for oppstillingsplasser for stigebil, som betyr at vi i hovedsak bygger 25 meter strekk av gangen. Det finnes enkelte unntak hvor plassen foran bygget er stor nok som oppstillingsplass for brannbil, og her kan det bygges strekninger som er noe lenger enn 25 meter.

Midlertidig skilting en del av sikkerhetstiltakene. Skilt er juridisk bindene, og kan ikke byttes ut før de er godkjent. Bymiljøetaten har en egen avdeling, arbeidsvarsling, som sikrer dette. Arbeidsvarsling har oversikt over alle arbeider som utføres på offentlig grunn. Når de har godkjent søknader, sørger de for at alle nødetater er orientert.

10. Hvordan sikres skoleveien for elever fra Grünerløkka skole?

Mange av elevene på Grünerløkka skole krysser Thorvald Meyers gate til Birkelunden i Seilduksgata. Inngangen på skrå i parken vil fremdeles være åpen. Det blir riggplasser litt lenger opp i parken langs Thorvald Meyers gate (der taxiholdeplassen ligger i dag) og parkeringsplassen ved enden mot Seilduksgata er. Riggplassene vil være inngjerdet, og entreprenør vil ha ryggevakt hvis det skal rygges. Det er allikevel viktig å sjekke før en går over gata og inn i området.

11. Hva er arbeidstida?

Anleggsarbeidet foregår kl. 07.00–19.15 mandag til fredag og kl. 07.00–18.00 lørdager. Daglig pause i arbeider er planlagt å være mellom 11.00–11.30 og 16.00–16.30.

12. Vil det bli støy og nattarbeid?

Det vil alltid være støy i et byggeprosjekt. Dersom det er ekstraordinær støy eller nattarbeid, må dette godkjennes av bydelsoverlegen. Det vil være nattarbeid i Thorvald Meyers gate, blant annet for å legge klatrevekselen til trikken og når vi skal oppgradere vann- og avløpsrør. Vi vil varsle om nattarbeid og ekstra støyende arbeider på sms.

13. Går det an å kjøre bil i Thorvald Meyers gate?

Etter at oppgraderingen er ferdig, blir gata stengt for gjennomkjøring (det blir kun tillatt med varelevering og å kjøre bil til eiendom).

Gata blir også stengt i perioder i anleggsperioden. Først stenges Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate i slutten av februar. Det betyr at det ikke vil være mulig å kjøre bil til portrom, eventuelle parkeringskjellere og andre adkomster i Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate under arbeidene. Etter noen måneder må stengingen utvides fra Helgesens gate til Seilduksgata. Det vil da være stengt mellom Nordre gate og Seilduksgata. Gatene vil bli skiltet før veien stenges.
Les mer om stengingen

14. Hvorfor kan vi ikke kjøre til portrom, eiendom og gårdsrom?

Så lenge arbeidene pågår vil det ikke være lov å kjøre til portrom, eiendom og gårdsrom på grunn av plassmangel og sikkerhet. Siden trikken kjører, og kun på ett spor, er det i gjennomsnitt seks trikker innenfor 10 minutter. For å legge til rette for trikken har Sporveien montert en klatreveksel (til ensporet trikkeskinne) som ikke tåler å bli kjørt over.

15. Hvorfor er klatreveksel til trikken plassert der den ligger?

Bymiljøetaten har hatt tett dialog med Sporveien for å legge til rette for god og sikker drift for trikken. Trikken må ha kjøreledning over seg for å få kunne kjøre, og derfor må klatreveksel (som fører trikken fra det ene sporet til det andre sporet) plasseres der hvor kjøreledning krysser over. Strekningen med enkeltspor er optimalisert slik at den blir så kort som mulig, slik at trikkefremkommeligheten blir minst mulig berørt. Fasene er delt inn slik at de blir tilnærmet like lange.

16. Hvorfor er vaktbua til trikken plassert i Grüners gate?

Ei vaktbu for trikken er plassert i Grüners gate. Vaktbua må plasseres slik at den har sikt i begge retninger, både nordlig og sørlig retning. Den kan ikke plasseres på vestsiden av gata på Olaf Ryes plass, siden det her er anleggsområde og fordi lastebiler og gravemaskiner trenger plass for å komme til byggegropa.

17. Hvor kan jeg parkere dersom jeg har flyttelass?

Har du større leveringer, som flyttelass eller lignende, vil vi så langt det lar seg gjøre opprette en midlertidig lomme for dette i sidegatene. Husk bare å gi beskjed til entreprenør i god tid. Du kan ta kontakt med entreprenørens nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no ved behov.

18. Hvordan kan butikker synliggjøres i anleggsperioden?

Flere av de næringsdrivende etterspør muligheten for å sette opp skilt i anleggsperioden. Bymiljøetaten har hatt et samarbeid med næringsdrivende og gårdeiere på Grünerløkka, der vi har blitt enige om at synliggjøring av de enkelte butikker er viktig, men at anleggsgjerdene samtidig skal være ryddige. Vi har derfor sammen med de næringsdrivende blitt enige om at synliggjøring av den enkelte butikk skjer på to måter:

  • Når vi graver inntil butikkfasaden (og det står høye gjerder nærme fasaden), skal det settes opp rammer i A2 størrelse på anleggsgjerdene. Disse kan brukes av den enkelte næringsdrivende til å synliggjøre navnet på butikken sin.
  • At det skal stå duker på anleggsgjerdene med teksten «Butikkene er åpne» og så med navnet på den enkelte butikk som ligger på bakkeplan.

Det er ikke mulig å sette opp skilt utover dette, heller ikke løsfotreklame.

19. Hvordan kan jeg få mer info om oppgraderingen?

Ved ekstraordinær støy på dagtid og ved nattarbeid, sender vi ut sms til berørte. Vi vil jevnlig sende ut nyhetsbrev om oppgraderingen. Her vil du få informasjon om alt fra fremdriften og konsekvenser av arbeidet. Du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt her.

Se også vår prosjektside om Thorvald Meyers gate

20. Hvem kan jeg kontakte om jeg lurer på noe?

Har du spørsmål om arbeidene og sikkerheten? Eller har du spørsmål om tilrettelegging og praktiske løsninger for varelevering, flyttelass, eller adkomst for beboere eller kunder? Send e-post til nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan Thorvald Meyers gate oppgraderes, som fremdriftsplaner? Eller har du andre spørsmål til Bymiljøetaten som byggherre? Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål om beboerparkering eller ønsker å søke om refusjon av beboerparkering etter at du mistet tilgang til din private parkering som følge av arbeidene? Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Del dette: