Storgata blir grønnere og tryggere

Fotgjengere og kollektivtrafikk skal prioriteres når Storgata får et løft.

– Storgata er en av hovedgatene i Oslo sentrum, og her er det på tide med en opprustning. Vi vil skape en gate hvor det både oppleves som hyggelig og trygt å oppholde seg, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen. – Undersøkelser viser at Oslos befolkning ønsker flere sitteplasser og mer grønt i sentrum. Dette ønsker vi å legge bedre til rette for, sier Marcussen.

Sammen med byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg vandrer Marcussen rundt i Storgata. Fortauene skal bli bredere, gi god plass for gående og de skal ha en høy estetisk kvalitet. Det skal etableres trær og annen beplantning, og settes ut flere benker. Det etableres også egne plasser for sykkelparkering.

– Storgata er i dag en ulykkesbelastet gate. Når fortauene blir bredere og holdeplassene større vil gata bli tryggere for alle, sier Lan Marie Berg.

Fjerner alle parkeringsplassene

For å sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og bedre trafikksikkerhet i området, foreslår byrådet at alle parkeringsplasser i gata fjernes. Avkjørslene ved nye Youngs gate holdeplass foreslås stengt for bilatkomst.

Forslaget innebærer også flytting av holdeplasser for trikk. Brugata holdeplass foreslås flyttet mellom Folketeateret og Youngs gate, mens Hausmanns gate holdeplass flyttes nærmere Nybrua. Holdeplassene utvides til 75 meter og minimum 3 meters bredde for å håndtere et større antall passasjerer på trikken.

Byrådene Hanna Marcussen (t.v.) og Lan Marie Berg er klare for å oppgradere Storgata. Nå er reguleringsplanen til politisk behandling.

Midlertidig trikkeløsning og busstraseer

Hvis alt går etter planen vil oppstarten av arbeidet i Storgata starte senhøsten 2018. Estimert ferdigstillelse er i 2021. Det blir satt opp alternative busstraseer i anleggsperioden. For at trikken skal kunne gå som normalt i anleggsperioden blir det bygget et ca. 800 meter langt midlertidig dobbeltspor i Stenersgata – Christian Krogs gate – Husmannsgate med midlertidig trikkeholdeplass ved Lilletorget.

Kart over prosjektet Storgata.

– Arbeidet vil medføre noen ulemper i prosjektperioden, men til gjengjeld får vi en mye hyggeligere og bedre tilrettelagt kollektivgate når arbeidet er ferdig, sier Lan Marie Berg.

Nye benker, sykkelstativ og søppelkasser

Bymiljøetaten har fått oppdraget med å oppgradere Storgata. Prosjekteringsleder Erik Bjørhovde sier det nå forberedes for byggestart. Men først må bystyret vedta reguleringsplanen. Deretter skal bystyret vedta bevilgning til prosjektet som har en forventet kostnad på kr. 676 millioner. Bjørhovde og resten av prosjektorganisasjonen gleder seg til å komme i gang med arbeidet som har vært under planlegging i flere år.

– Det blir nye benker, sykkelstativer og søppelkasser. Vi skal plante trær på steder der det er tilstrekkelig plass og vekstgrunnlag. Mellom Anker-kvartalet og Legevakta blir alme-alleen tatt vare på og supplert. Bymiljøetaten har god ekspertise på trær og vi er trygge på at anleggsarbeidene er lagt opp mest mulig skånsomt for den gamle alleen, sier Bjørhovde.

Storgata er ikke en sykkelgate, men det vil være mulig å krysse gaten for syklende ved Pløens gate og det jobbes med planer for syklig i Brugata. Bysykkelstativer vil det også bli plass til.

Fakta:

  • En sentral del av prosjektet består i å opprette nye, lange holdeplasser som har tilstrekkelig fortausbredde for fremtidens kollektivtrafikk.
  • Nye Storgata holdeplass vil ligge mellom Youngsgate og Folketeateret. Brugata holdeplass, som lenge har hatt problemer med trange fortauer og smale refuger, legges ned.
  • Hausmannsgate holdeplass rives/flyttes østover mot Legevakta og vil hete Nybrua.
  • Gateløpet blir generelt strammet opp med bredere fortau og midtstilling av trikkesporene. De fleste fortauene blir belagt med granitt, mens kjørebanen er foreslått bygget med betongdekke.
  • Gaten blir universelt utformet med ledelinjer, nedsenkspartier og løsninger som legger til rette for bevegelseshemmede.
  • Gårdeierne vil få tilbud om å legge gatevarme og fornye gamle stikkledninger til vann og avløp. Gatevarme gir en mer attraktiv gate, spesielt i den kalde årstiden, og gir bedre forhold for byliv og næringsdrivende.
  • Mellom Bernt Ankers gate og Hausmannsgate skal eksisterende hovedkulvert under jorden forlenges med ca. 200 m. Når en slik kulvert er bygget, kan fremtidige rør- og ledningsutskiftinger utføres uten graving. Kulverten må bygges i faser for å sikre at Brann- og redningsetaten til enhver tid har oppstillingsmulighet og rekkevidde til alle gårder langs traseen.
  • Økte nedbørsmengder øker behovet for fordrøyningsanlegg og det skal bygges flere slike i prosjektet. Når Brugata holdeplass er flyttet, kan Brugata bli fremtidig flomvei til Akerselva ved ekstremvær.
  • Når trikk og buss i 2021 er tilbake i Storgata, skal det midlertidige sporet fjernes.

Les mer om prosjektet

Del dette: