oppgradering av storgata

Kartet viser trikkestoppene fram til det midlertidige sporet står klart til sommeren.

Kartet viser trikkestoppene fram til det midlertidige sporet står klart til sommeren.

 

Kart over Storgata-prosjektet

Kart som viser oppgraderingen av Storgata, nye holdeplasser samt midlertidig trasé.

Byggeperiode: Høsten 2018–2021.

Hvor?

Storgata fra Kirkeristen i vest til Nybrua i øst. I tillegg skal det anlegges et midlertidig trikkespor fra Hausmannsgate holdeplass ved Legevakten til Nygata ved Oslo City.

Hva skal gjøres?

Storgata skal gjøres til en gate der kollektivtrafikk og fotgjengere prioriteres. Trikketraséen skal oppgraderes, og gata skal få en etterlengtet opprustning. Det skal bygges to nye holdeplasser, en i Hausmannsgate og en i Youngs gate, som erstatter dagens holdeplasser. Vann- og avløpsetaten skal også gjøre store oppgraderinger av vann- og avløpsrør på strekningen.

I perioden anleggsarbeidet pågår i Storgata, vil det ikke gå trikk eller buss der. Siden Storgata er eneste trikkeforbindelse mellom øst og vest i Oslo, skal vi anlegge et midlertidig trikkespor fra Nygata ved Oslo City, gjennom Stenersgata, Christian Kroghs gate og Hausmanns gate til Hausmannsgata holdeplass i Storgata (se kartet).

Hvorfor?

Storgata er en av Oslos viktigste kollektivgater. Likevel har Storgata et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde. Fortauet er stedvis smalt, og veidekket dårlig. Dette er et ulykkesbelastet område i Oslo.

Faser i prosjektet

Reguleringsplanen for Storgata ble vedtatt av bystyret 23. mai, og bevilgning kom på plass 20. juni 2018. Forventet byggestart for midlertidig spor er slutten av 2018. Du kan lese mer om reguleringsplanen i Innsyn.

Byggestart for det midlertidige sporet er høsten 2018, og byggingen tar ca. 6 måneder. Når det midlertidige sporet er på plass i 2019, startet oppgraderingen av Storgata. Det midlertidige sporet vil ligge i to år og fjernes når Storgata er ferdig rehabilitert i 2021.

Informasjonsmøter

Nyheter om prosjektet

Hvem kan jeg kontakte?

Prosjektleder: Jan Vidar Husby.

E-post: postmottakt@bym.oslo.kommune.no

Meld deg på nyhetsbrev om prosjektet

Del dette: