Velg en side

Varsel om støyende arbeider i Jordal idrettspark fra uke 21 og ut august

Hva skal utføres?

Det skal utføres sprengningsarbeider i vendesløyfa for bussen, sør på Jordal. I forkant av sprengningsarbeider må det borres. Det er montert opp rystelsesmålere på utsatte bygninger i nærheten av området og det gjøres tiltak for å hindre steinsprut. Dersom det skulle oppstå sprekker/andre skader innvendig/utvendig på hus bes dette meldes til Bymiljøetaten snarest. Når sprengningsarbeidene er ferdig og fjellmassene fjernet, vil entreprenør starte opp med hammerborring. Hammerborringen gjøres i forbindelse med pressing av et vannrør som skal ligge under Åkebergveien. Vi gjør arbeidene på denne måten for å hindre graving i veiarealet og stans av kollektiv- og vanlig trafikk.

Hva er støyende arbeider?

Støyforskriften definerer støyende arbeider hvor støyen overskrider gitte grenseverdier. Grenseverdiene for et boligområde er satt til 70 desibel fra 07.00-19.00. Ved langvarige arbeider, slik som på Jordal, skal grenseverdiene innskjerpes med 5 desibel. Arbeider som ikke overskrider 65 desibel er derfor ikke definert som støyende. Det vil være en del arbeider som oppleves som «bråkete» på Jordal, dette vil vedvare frem mot midten av 2020. Men de fleste av arbeidsoperasjonene anses som «ikke-støyende» og vi sender derfor ikke ut varsel om disse arbeidene.

Illustrasjon av nye Jordal park.

Oslo kommune skal utvikle Jordal park. Parken skal gi bedre adkomst til ishallen og legge til rette for rekreasjon, opphold og lek.

OBS! Det kan bli endringer
Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i tidspunktene. Store byggeprosjekter er alltid forbundet med noe usikkerhet, og det kan dukke opp forhold som forsinker tidsplanen slik den er lagt i dag. Større avvik i planen vil bli varslet på nytt.

Se også:

Prosjektside for nye Jordal idrettspark

Del dette: