Test av miljøvennlig alternativ til salt langs Østensjøvannet

Bymiljøetaten tester ut et miljøvennlig alternativ til salt i Østensjøveien langs Østensjøvannet. Prosjektet skal pågå ut 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Oslo kommune har et mål om å redusere saltbruk på vei av hensyn til miljø. Salt må likevel brukes i en rekke veier, blant annet av trafikksikkerhetshensyn. Østensjøveien må holdes bar av hensyn til kollektivtrafikken selv om den går tett inntil et naturreservat. Derfor er denne veien et godt sted å teste ut et nytt middel som man har gode erfaringer med blant annet i København og på Oslo lufthavn Gardermoen hovedflyplass.

Fugler på Østensjøvannet

Bymiljøetaten tester ut et miljøvennlig alternativ til salt i Østensjøveien langs Østensjøvannet. Foto: Anne Aakervik

Hva skal vi teste?

To ulike formiater skal testes. Det ene er kaliumformiat som er i væskeform mens det andre er natriumformiat som er i fast form (granulat). Formiater forårsaker i mindre grad korrosjon siden det ikke inneholder klorider. Københavns erfaringer med kaliumformiat var at det hadde god effekt som smeltemiddel, at det ikke belastet beplantingen og at miljøpåvirkningen generelt var langt mindre enn ved vanlig veisalt. Formiatforbindelsene som brukes finnes i naturlige økosystemer, men fordi de fremstilles kjemisk for bruken på vei er de dyrere i innkjøp enn vanlig salt.

Hvor går teststrekningen?

Testingen foregår i Østensjøveien, fra Haakon Tveters vei til Enebakkveien, og i tillegg inngår Eterveien mellom Østensjøvannet og General Ruges vei. Ved å inkludere Eterveien i teststrekningen unngås saltinnblanding i kryssområdet mellom Eterveien og Østensjøveien.

Konsekvenser for trafikanter

Det vil kjøres hyppige friksjonstester i Østensjøveien for å sikre at trafikksikkerheten blir ivaretatt langs hele strekningen.

Miljøovervåkning og involverte

Forskningsinstitusjonen Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vurderer miljøkonsekvensene ved bruk av formiater. Det skal tas både jordprøver og vannprøver fra tilførselsbekker, utløp av Østensjøvannet og fra selve vannet, i tillegg skal plantene ved veien vurderes etter saltesesongen. Dette blir en viktig del av analysene av miljøkonsekvensene. Det vil bli tatt prøver også gjennom sommeren. Vann og avløpsetaten og Østensjøvannets venner er involvert i prosjektet. Ansvarlig entreprenøren er EF-drift AS og ansvarlig for friksjonsmålingene er Vaktmesterkompaniet AS.

Rapporter og resultater

Det vil lages delrapporter om driftserfaringene og om miljøkonsekvensene etter den første vinteren med testing. Begge delrapporter vil inneholde anbefalinger knyttet til videre gjennomføring. Sluttrapportene vil sammenstille resultatene fra begge driftsvintrene. Dersom resultatene er positive vil det etter planen gjennomføres en nyttekostnadsanalyse for å vurdere hvilken rolle formiater bør ha videre.

Prosjektplan

Pilotprosjekt for miljøvennlig salting av sykkelveinettet

Kontakt

Bymiljøetaten
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Norsk institutt for bioøkonomi
Helen French, Seniorforsker
Telefon: 67231814
E-post: Helen.French@nibio.no

Del dette: