Om oss

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg, møteplasser, parker, friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord.

Videre har etaten ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av 11 tilfluktsrom. Bymiljøetaten har sammen med Sykkelprosjektet ansvar for å bedre fremkommeligheten for sykkel, og etaten samarbeider med Ruter om gjennomføring av tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten gjennom «Kraftfulle fremkommelighetstiltak».

Etaten har ansvar for mange viktige miljøoppgaver. Etaten har en pådriverrolle og er koordinator for implementering av gode miljøløsninger og bidrar til å synliggjøre Oslo kommunes miljøarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Bymiljøetaten skal sørge for et rent, ryddig og trivelig bymiljø, variert natur og god tilgang til rekreasjon i grøntområder.

Etaten er delegert kommunens myndighet etter en rekke lover og forskrifter. Dette gjelder friluftsloven, miljøinformasjonsloven, viltloven, hundeloven, lakse- og innlandsfiskeloven, forurensingsloven, motorferdselloven, jordloven, vassdragsloven, skogbruksloven, odelsloven, konsesjonsloven, vegloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven etc. I tillegg er etaten delegert myndighet til å håndheve deler av politivedtekten for Oslo.

Organisasjonskart