Velg en side

Bystyret har regulert Storgata

Bystyret i Oslo har vedtatt reguleringsplanen for Storgata. Fotgjengere og kollektivtrafikk skal prioriteres og gata skal få et skikkelig løft.

Fortauene blir bredere, det skal gis god plass for gående og gata skal gis en høy estetisk kvalitet. Nye trær og annen beplantning kommer og det skal settes ut flere benker. Det etableres også egne plasser for sykkelparkering.

Avdelingssjef Torunn Carlsson i Prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten er glad for at Bystyret har vedtatt reguleringsplanen.

Illustrasjon: Ny holdeplass i Storgata

Den nye holdeplassen mellom Folketeateret og Youngs gate skal hete Storgata.

Gata får nye holdeplasser

– Storgata er en av totalt seks sentrale gater i Oslo som Bymiljøetaten ruster opp. I fjor vinter sto Prinsens gate ferdig. På strekningen Tinghuset Tullins gate pågår et stort gateopprustningsarbeid. Neste store gateopprustningsprosjekt er Storgata, forteller Carlsson som er prosjekteier.

For å sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og bedre trafikksikkerhet i området, er det nå vedtatt å fjerne alle parkeringsplasser i gata. Avkjørslene ved nye Youngs gate holdeplass stenges for biler.

Når Bymiljøetaten går i gang med arbeidet vil også holdeplassene i Storgata flyttes. Brugata holdeplass flyttes mellom Folketeateret og Youngs gate og gis navnet Storgata. Hausmanns gate holdeplass flyttes nærmere Nybrua og gis navnet Nybrua. Holdeplassene utvides til 75 meter og minimum 3 meters bredde for å håndtere et større antall passasjerer på trikken.

Midlertidig trikkeløsning og busstraseer

Hvis alt går etter planen vil oppstarten av arbeidet i Storgata være senhøsten 2018. Estimert ferdigstillelse er i 2021. Det blir satt opp alternative busstraseer i anleggsperioden. For at trikken skal kunne gå som normalt i anleggsperioden blir det bygget et midlertidig dobbeltspor i Stenersgata – Christian Krogs gate – Hausmannsgate – Storgata.

Samtidig med opprustingsarbeidet på overflaten, skal det bygges en ny kulvert for vann- og avløp og tekniske kabler i deler av Storgata. Det skal også planlegges for god overvannshåndtering i området.

Fakta om prosjektet

  • En sentral del av prosjektet består i å opprette nye, lange holdeplasser som har tilstrekkelig fortausbredde for fremtidens kollektivtrafikk.
  • Nye Storgata holdeplass vil ligge mellom Youngs gate og Folketeateret. Brugata holdeplass, som lenge har hatt problemer med trange fortauer og smale refuger, legges ned.
  • Hausmannsgate holdeplass rives/flyttes østover mot Legevakta og vil hete Nybrua.
  • Gateløpet blir generelt strammet opp med bredere fortau og midtstilling av trikkesporene. De fleste fortauene blir belagt med granitt, mens kjørebanen er foreslått bygget med betongdekke.
  • Gaten blir universelt utformet med ledelinjer, nedsenkspartier og løsninger som legger til rette for bevegelseshemmede.
  • Gårdeierne vil få tilbud om å legge gatevarme og fornye gamle stikkledninger til vann og avløp. Gatevarme gir en mer attraktiv gate, spesielt i den kalde årstiden, og gir bedre forhold for byliv og næringsdrivende.
  • Mellom Bernt Ankers gate og Hausmannsgate skal eksisterende hovedkulvert under jorden forlenges med ca. 200 m. Når en slik kulvert er bygget, kan fremtidige rør- og ledningsutskiftinger utføres uten graving. Kulverten må bygges i faser for å sikre at Brann- og redningsetaten til enhver tid har oppstillingsmulighet og rekkevidde til alle gårder langs traseen.
  • Økte nedbørsmengder øker behovet for fordrøyningsanlegg og det skal bygges flere slike i prosjektet. Når Brugata holdeplass er flyttet, kan Brugata bli fremtidig flomvei til Akerselva ved ekstremvær.
  • Når trikk og buss i 2021 er tilbake i Storgata, skal det midlertidige sporet fjernes.

Kart over Storgata-prosjektet

Kart over Storgata-prosjektet

Del dette: