Utredning om Grünerløkkas fremtid

Kart over KVU Grünerløkka

Illustrasjonen viser avgrensningen for konseptvalgutredning Grünerløkka.

Konseptvalgutredning (KVU) for fremtidens Grünerløkka

Oslo kommune gjennomfører mange prosjekter på Grünerløkka. Jobben favner bredt, fra oppgradering av Thorvald Meyers gate, ny park på Nedre Foss, ombygging av Markveien til bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister i hele området. For å se prosjektene i sammenheng har Bymiljøetaten utarbeidet en overordnet plan for gatebruk og byrom for de sentrale delene av Grünerløkka (se avgrensning i kartet). Dette arbeidet er gjennomført som en konseptvalgutredning (KVU).

Utredningen kommer med anbefalinger om gatebruk, trafikk, sykkel og byliv, og danner grunnlaget for fremtidige beslutninger om byutvikling på Grünerløkka. KVU-arbeidet startet opp høsten 2015. I 2016 hadde vi workshop og møter for å involvere de som bor, jobber og kjenner Grünerløkka. I januar 2017 ble så forslag til KVU presentert på et åpent informasjonsmøte og oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for politisk behandling.

Forslaget til KVU er i stor grad basert på dagens overordnede struktur, dvs. at dagens trikketrasé i Thorvald Meyers gate fortsatt ligger der. I tillegg anbefales det tilrettelegging for syklister i tråd med planen for nytt sykkelveinett i Oslo. Det anbefalte hovedkonseptet i KVUen har 5 hovedgrep:

1. Bygge videre på eksisterende struktur og kvaliteter

Bomiljøene og bylivet styrkes ved at biltrafikken reduseres. Forholdene for næringslivet i handlegatene styrkes ved at fortauene utvides slik at det blir grunnlag for flere fotgjengere og muligheter for å leie mer gategrunn, samt at det legges bedre til rette for varelevering.

2. Tre gater – tre roller

De tre hovedgatene på Grünerløkka rendyrkes. Markveien etableres som en gang- og sykkelprioritert gate, og biltrafikken reduseres til et minimum. Thorvald Meyers gate prioriteres for gående og de som reiser med trikken. Trikken prioriteres ved at det legges strenge restriksjoner på biltrafikk i gata. Toftes gate prioriteres for syklende og de som reiser med bussen. Dagens sykkelfelt oppgraderes, og gata stenges for gjennomfartstrafikk med bil ved Schleppegrells gate.

3. Attraktivt og trygt sykkelveinett

Dagens sykkelfelt i Thorvald Meyers gate utgår, og det etableres nye sykkelanlegg i Markveien og Toftes gate. I retning øst-vest foreslås det sykkeltilrettelegging i en rekke gater samt ny sykkelbro ved Kubaparken.

4. Bedre for fotgjengere

Gatene tilrettelegges bedre for gående, og gående prioriteres i gatetun. Det anbefales en minimumsbredde på 2,5 meter på fortauene i de fleste av gatene, i tillegg til bredere fortau i de to strøksgatene, Markveien og Thorvald Meyers gate. I tillegg anbefales det to nye gangbruer over Akerselva.

5. Biltrafikk og parkering kun der det er plass

Utredningen anbefaler at biltrafikk og gateparkering begrenses til de gatene der det ikke er til hinder for byliv, gående, syklende og kollektivtrafikken. Nødvendig kjøring for varelevering, service og annen nyttetrafikk prioriteres før privatbiltrafikk og korttidsparkering.

Relevante dokumenter
Konseptvalgutredning for gatebruk og byrom (pdf 50 MB)
Oppsummering fra arbeidsverkstedet 11.1.2016
Oppsummering fra åpent møte 18.4.2016

Se også
Spørsmål og svar om KVUen
Løkkaregnskapet – kunnskapsgrunnlag om Grünerløkka

Del dette: