Velg en side

Løkkaregnskapet

Løkkaregnskapet er et kunnskapsgrunnlag som beskriver dagens status for reisevaner, handel og byliv på Grünerløkka i Oslo. Regnskapet er utformet i samarbeid mellom Oslo kommune og lokale næringsinteresser og skal være en omforent, faktabasert beskrivelse av dagens situasjon.

Kunnskapsgrunnlag

Ved å utarbeide et faktagrunnlag i fellesskap på tvers av ulike interesser, kan vi diskutere løsninger ut fra en felles forståelse av nå-situasjonen. Bylivsregnskapet gir oss mulighet over tid til å måle og se effekten av ulike tiltak som gjennomføres, slik at vi får bedre kunnskap om de faktiske konsekvensene av planleggingen.

Bredt samarbeid

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Bymiljøetaten, Oslo Handelsstands forening (OHF), Spabo Eiendom, UNIK og Bydel Grünerløkka. I tillegg har flere relevante aktører deltatt i prosessen gjennom verksteder.

Pilotprosjekt

Løkkaregnskapet er et pilotprosjekt og det første bylivsregnskapet som er laget for Oslo. Både Trondheim og København har gjennomført liknende regnskap.

Noen funn

Hovedtemaene i regnskapet gjelder reisevaner, handel, byliv og miljø. Løkkaregnskapet viser at over halvparten av alle reiser til Grünerløkka skjer til fots, og at nesten 90 % av reisene skjer med kollektiv, sykkel eller gange. Gående, syklende og kollektivreisende står for ca. 85 % av totalomsetningen, mens bilister og bilpassasjerer står for 15 %.

Last ned Løkkaregnskapet (pdf 16 MB)


Ordsky som viser noe av det positive folk forbinder med Grünerløkka.

Del dette: