Velg en side

Ombygging av Markveien

Markveien var ei uoversiktlig gate med mye folk og trafikk. Kombinasjonen av smale fortau, toveis sykkelvei og parkeringsplasser førte ofte til konflikter mellom ulike brukergrupper. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten om å arbeide med omregulering av Markveien. Dette vil ta noe tid, og en eventuell ombygging av gata kan tidligst starte i 2018. I påvente av en varig ombygging av Markveien gjennomførte Bymiljøetaten midlertidige tiltak høsten 2016, og gata er nå omgjort til gang- og sykkelprioritert gate.

Målet med midlertidige tiltak i Markveien har vært:

  • Bedre fremkommelighet og sikkerhet for alle som ferdes i gata
  • Legge forholdene til rette for et økt byliv med gode løsninger for handel og opphold
  • Aktiv involvering, av næringslivet spesielt
  • Evaluere og justere løsningen ut fra erfaringer i gjennomføringsfasen

Gang- og sykkelprioritert gate

Med det midlertidige tiltaket er Markveien omgjort til en gang- og sykkelprioritert gate. Dette innebærer at sykkelveien er flyttet til kjørebanen hvor det tidligere var parkering. Syklister skal benytte enveis sykkelfelt med rød asfalt mot kjøreretningen, og biler og syklister deler veibanen med kjøreretningen. Fortausbredden på østsiden er doblet og gir mulighet for mer plass til fotgjengere, handel og opphold. Fortauet på vestsiden av gata forblir som i dag. Sykling foregår i blandet trafikk med kjøreretningen, og mot enveiskjøring i eget felt.

For å kunne lykkes med tiltaket har vi i stor grad vært avhengig av de næringsdrivende. I februar 2016 gjennomførte vi derfor en spørreundersøkelse blant de næringsdrivende i gata hvor 75 prosent av de som svarte synes forslaget var godt eller svært godt. Vi har også hatt en evaluering etter at tiltaket ble gjennomført for å få folks tilbakemeldinger, og gjort justeringer underveis.

Hva synes du? Gi oss din tilbakemelding på nye Markveien. Send e-post til nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Du kan også følge Byutvikling på Grünerløkka på Facebook.

Relevante lenker:
Kart over vareleveringslommer (PDF)

Video som viser ombyggingen av Markveien.

Markveien 2016

Markveien etter ombyggingen i 2016.

Del dette: