9 grep for Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate, fra Sannergata i nord til Trondheimsveien i sør, skal oppgraderes. Hensikten er å øke fremkommeligheten for trikk og fotgjengere. Byggingen foregår hovedsakelig i 2019, og målet er at oppgraderingen skal være ferdig i løpet av 2020. Arbeidet med Thorvald Meyers gate må ses i sammenheng med konseptvalgutredning (KVU) for Grünerløkka.

Bymiljøetaten startet høsten 2015 opp arbeidet med forprosjekt. Forslaget til reguleringsplan ble lagt ut på høring 24. april, med høringsfrist 6. juni 2017. Første halvdel av 2018 vedtas reguleringsplanen av politikerne. Planlagt byggestart er høsten 2018.

Her oppsummerer vi reguleringsplanen i 9 punkter

1. Trikkegate
Forslaget innebærer at Thorvald Meyers gate blir en gate der trikk og fotgjengere prioriteres.

2. Ikke gjennomfartskjøring
Gjennomkjøring for biler blir ikke lenger mulig. Kun kjøring for varelevering og adkomst til eiendommene blir tillatt.

3. Tryggere for fotgjengere
Gata blir tryggere for fotgjengere. Det blir bredere fortau, særlig i midtre del, og mindre biltrafikk.

4. Mer byliv, særlig i midtre del
Bredere fortau og møbleringssoner i midtre del (Grüners gate–Seilduksgata) gir større mulighet for byliv. Bredden på vestsiden økes fra ca. 2 meter til 3 meter, mens østsiden får et fortau som er nesten 7 meter bredt og dermed kan inneholde sitteplasser, uteservering o.l.

5. P-plassene fjernes
For å få mer plass til byliv, fotgjengere og trikken, fjernes alle dagens parkeringsplasser, ca. 80 stk., fjernes fra Thorvald Meyers gate. Taxiholdeplassen foreslås flyttet fra Birkelunden.

6. Flere lommer for varelevering
Det etableres 6 lommer for varelevering. Vareleveringen tidsbegrenses slik at lommene også kan brukes til flyttelass, renovasjon, servicekjøring og uteservering. Varelevering skjer også fra sidegater.

7. Schous holdeplass
Holdeplassen ved Schous plass foreslås nedlagt, noe som er i tråd med forslag til ny holdeplass-struktur for trikken og må sees i sammenheng med at Hausmannsgate holdeplass flyttes nærmere Legevakten i forslag til reguleringsplan for Storgata. Her er det viktig å påpeke at Plan- og bygningsetaten har foreslått å beholde Schous holdeplass.

8. Grüners gate blir gågate
Grüners gate er en viktig tverrforbindelse mellom Sofienbergparken og Olaf Ryes plass. I forslaget til reguleringsplan foreslås det derfor at Grüners gate (mellom Markveien og Toftes gate) omgjøres til gågate.

9. Mer sykkelparkering
121 nye plasser for sykkelparkering, enten i parkene eller i møbleringssonene, etableres i Thorvald Meyers gate. Ellers er det verdt å merke seg at det ikke tilrettelegges for sykling i Thorvald Meyers gate. I stedet tilrettelegges Markveien for syklister.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for Thorvald Meyers gate
Del dette:

Facebook-kommentarer