Gate-
opprustning

i Oslo

Gateopprustning i Oslo

Flere sentrale gater i Oslo skal rustes opp i årene fremover. Det betyr bedre sikkerhet for gående, syklende og kollektivtrafikken. Fortau blir bredere og innbyr til mere folkeliv, de gis nytt dekke og gårdeiere får tilbud om å legge gatevarme i fortauene. Kraftig befolkningsvekst i hovedstadsområdet har gitt en kraftig økning i antall kollektivreisende. Oslo kommune styrker derfor trikketilbudet ved kjøp av nye trikker. Målet er at 87 nye trikker skal være i bruk i Oslos gater innen 2024.

For å kunne ta i mot de nye trikkene, må trikkeinfrastrukturen oppgraderes. Flere steder langs trikketraseen er det også stort behov for opprusting av gaterommet og av vann- og avløpsrør. Derfor koordineres arbeidet i Trikkeprogrammet, et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Sporveien, Vann- og avløpsetaten, Ruter og Oslo Vognselskap. Bymiljøetaten er ansvarlig for seks store prosjekter som skal ruste opp gatemiljøet og bedre tilretteleggingen for gående og syklende:

Tinghuset-Tullins gate (under bygging)

Thorvald Meyers gate

Storgata

Bispegata

Kongsveien

Prinsens gate og Tollbugata (ferdig)

Slik pågår anleggsarbeidet

Vi deler anleggsperioden i strekninger, slik at anleggstida blir kortest mulig foran den enkelte bedrift. En stor del av arbeidet pågår under bakken, og det er mange hensyn som må tas, særlig skal brannsikkerheten ivaretas. Vi jobber kontinuerlig for å begrense belastningen av anleggsarbeidene på omgivelsene, blant annet gjennom dialog og informasjon til beboere, gårdeiere, næringsliv og organisasjoner.

Les mer om det omfattende arbeidet under bakken

Har du spørsmål?

Har du spørsmål? Kontakt oss på nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Du kan abonnere på prosjektenes egne nyhetsbrev via lenkene ovenfor.

For mer informasjon om Trikkeprogrammet, klikk på logoen: