Gateopprustning
i Oslo

Gateopprustning i Oslo

Kraftig befolkningsvekst i hovedstadsområdet har gitt en formidabel økning i antall kollektivreisende. Oslo kommune styrker derfor trikketilbudet ved kjøp av nye trikker. Målet er at 87 nye trikker skal være i bruk i Oslos gater innen 2024.

For å kunne ta i mot de nye trikkene, må trikkeinfrastrukturen oppgraderes. Flere steder langs trikketraseen er det også stort behov for opprustning av gaterommet og av vann- og avløpsrør. Derfor koordineres arbeidet, i Trikkeprogrammet.

Trikkeprogrammet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Sporveien, Vann- og avløpsetaten, Ruter og Oslo Vognselskap. Sporveien leder programarbeidet, som i sin helhet omfatter kjøp av nye trikker, fornying av trikkeskinner, baser og holdeplasser, opprustning av gater og torg, tilrettelegging for gående og syklende, og utbytting av vann- og avløpsrør. Gjennom Trikkeprogrammet skapes «fremtidens byreise».

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektene som skal ruste opp gatemiljøet, bedre tilretteleggingen for gående og syklende, bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og øke trafikksikkerheten. Konkret innebærer disse legging av nytt gatedekke, kantstein, møblering og vegetasjon, oppgradering av holdeplasser, gatekryss og overvannsanlegg. Her finner du mer informasjon om Bymiljøetatens prosjekter:

Tinghuset-Tullins gate (under bygging)

Thorvald Meyers gate

Storgata

Bispegata

Kongsveien

Prinsens gate og Tollbugata (ferdig)

Har du spørsmål?
Vi jobber kontinuerlig for å begrense belastningen av anleggsarbeidene på omgivelsene, blant annet gjennom dialog og informasjon til beboere, gårdeiere, næringsliv og interesseorganisasjoner. Har du spørsmål? Kontakt oss på nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Du kan abonnere på prosjektenes egne nyhetsbrev via lenkene ovenfor.

For mer informasjon om Fremtidens byreise, klikk på logoen: